KVKK Nedir

Kişisel verilerin korunmasına dair duyulan ihtiyaç doğrultusunda, Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu adıyla TBMM’ye tasarı sunulmuştur. Tasarı, 24 Mart 2016 tarihinde meclisten onay alarak kanunlaşıp; 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

KISACA KVKK-GDPR TARİHÇESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI NEDİR?

Kişisel verilerin korunması ; veri işleme aksiyonlarının önceden belirlenen kurallar çerçevesinde yapılması ve kişi hak ve özgürlüklerinin zarar görmemesi için bir disiplin sağlanmasıdır.

Kişisel veriyi korumak kişisel verinin kullanılmasını engellemek değil; verinin kim tarafından hangi amaca yönelik olarak ve nasıl kullanacağının kararını, verinin sahibinin vermesini sağlamak ve veri sahibinin bu konuda bilgi talep etme hakkını daimi saklı tutmaktır.

KVKK’NIN DAYANAĞI NEDİR?

KVKK anayasa ile güvence altına alınmıştır. Kvkk anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesinde yapılan değişikliğin gereğidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda meşru amaçlara yönelik olarak sınırlandırılan bu hak, Avrupa Birliği’nde 1995 yılı itibariyle 95/46/EC sayılı direktif ile sağlanmıştır.