ORDER BY (Sırasıyla) TANIM: Tablodaki sütunları, belirli bir sütuna göre listelemek için SELECT komutuna , ORDER BY eklenir. ÖRNEK: Personel dosyasından, sicil, ad, soyad ve brüt sütunlarını seç ve brüt(maaşa) göre büyükten küçüğe sırala. SELECT sicil,ad,soyad,brüt FROM personel ORDER BY brüt ASC; DESC : Küçükten büyüğe sırala (A-Z) ASC : Büyükten küçüğe sırala (Z-A) DESC…