Kategori: Database (Veri Tabanı)

SQL’de Aritmetiksel İfadeler ve Fonksiyonlar

KÜME FONKSİYONLARI: SUM FONKSİYONU: SUM (TOPLA) Fonksiyonun argümanı olarak belirtilen sütun ile ilişkili olana toplama işlemini gerçekleştirir. ÖRNEK: İşletmedeki personelin brüt maaşlar toplamı ne kadardır? SELECT SUM (brüt) FROM personel; AVG FONKSİYONU: AVG (ORTALA) Aritmetiksel ortalama (average) hesaplamak için kullanılır. SELECT AVG(brüt) FROM personel; MAX FONKSİYONU: MAX (EN ÜST) Tablo içinde ,belirtilen sutun (alan)içindeki en…


Sql Mantıksal (Lojik) Veri Tipi

Mantıksal veriler için mümkün olabilen sadece iki değer sözkonusudur.Doğru (TRUE T), Yanlış (FALSE F) ile simgelenir. ÖRNEK: Personel tablosunda personelin cinsiyetini belirten cins adlı alan mantıksal(logical) olarak tanımlanmıştır. Cinsiyeti erkek olanları T, kadın olanları F ile tanımlarsak erkek olanları listele: SELECT * FROM personel WHERE cins = .T.; SELECT * FROM personel WHERE brüt >…


Sql Birden Çok Alana Göre Sıralama

TANIM: Bir tablo içinde ,birden fazla sütundan aynı anda sıralamak için kullanılır. ÖRNEK: Personel dosyasından seçilen sütunlarını aynı anda hem ad hem de otomatik olarak sıralar. SELECT sicil, ad, soyad, brüt FROM personel ORDER BY ad, brüt; ÖRNEK Personel tablosundan seçili sütunları öncelik adda olmak üzere (Z-A) adı bozmadan soyadı (A-Z) sıralı listeler. SELECT sicil,…


SQL Tablo Bilgilerinin Sıralanmış Olarak Listelenmesi

ORDER BY (Sırasıyla) TANIM: Tablodaki sütunları, belirli bir sütuna göre listelemek için SELECT komutuna , ORDER BY eklenir. ÖRNEK: Personel dosyasından, sicil, ad, soyad ve brüt sütunlarını seç ve brüt(maaşa) göre büyükten küçüğe sırala. SELECT sicil,ad,soyad,brüt FROM personel ORDER BY brüt ASC; DESC : Küçükten büyüğe sırala (A-Z) ASC : Büyükten küçüğe sırala (Z-A) DESC…


Sql Tek Tablodan Sorgulamalar

SELECT * FROM tablo ÖRNEK: Bütün bilgileri personel tablosundan koşulsuz olarak listele. SELECT * FROM personel ÖRNEK: Personel tablosundan SELECT komutuyla sadece istediğin sütun adlarını belirt. Böylece personel tablosunun tamamı değil, istenen kısmı listelensin: SELECT sicil,sosy_g_no,ad,soyad,dog_tar, adres,cins FROM personel; DISTINCT (Tekrarsız) TANIM: Bir tablo içinde birbirinin aynı datalar bulunabilir.Aynı satırların listeleme esnasında bir kez yazılması…


Sql Tablolarda Değişiklik Yapmak

INSERT (EKLE) INTO (İÇİNE) VALUES (DEĞERLER) ÖRNEK: Bir personel tablosuna sicil_no’su 275 olan personel ile ilişkili bilgileri ekle. INSERT INTO personel(sicil, sosy_g_no,ad,soyad,doğ_tar adres,cins,brüt,böl_no,yön_s_g_no VALUES(‘275’,’27652418’,’Ali’,’Caner’, {10/05/1962},’Murat caddesi 46 -Fatih-İstanbul’, .T.,27000000,2,’876215342’); DELETE (SİL) ÖRNEK: 2 no’lu bölümdeki personelin tümü tablodan sil. DELETE FROM personel WHERE böl_no = 2; ÖRNEK: Brüt maaş alani boş olmayan tüm personeli sil….


Sql Nedir

SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. (sub language) SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapabiliriz. SQL cümleceikleri kullanarak veri tabanına kayıt ekleyebilir, olan kayıtları değiştirebilir silebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturabiliriz. SQL…


ADO Connection Nesnesini Açmak

ADO Connection Nesnesini Açmak Bir connection nesnesi yaratmak, kendiliginden herhangi bir veri tabanıyla iletişimi açmaz; bunun için connection nesnesinin Aç yöntemini çagırmalısınız. bunu örnek verelim; connection.Open ConnectionString. UserID. Password Not : Veritabanı açmak oturum açma güvenligi gerektirmiyorsa ya da bu bilgiyi connectionString bagımsız degişkeniyle saglamayı seçerseniz, UserId ve Password degişkenlerini atlaya bilirsiniz


ADO Sabitleri

ADO Sabitleri ADO+ODBC yoluyla kuracağımız veri bağlantıları, çoğu zaman adeta şifreli ifadeler içerebilir ve bir çok komutun argümanı öğrenmesi zor sayılar halinde verilir. Microsoft ve kullanılmaya hazır ASP Uygulamaları üreten firmalar, bu karmaşık ifadeleri düz metinler olarak ifade etmeye yarayan haricî dosyalar (include files) hazırlar ve sunarlar. Bunlar arasında en yaygın olanı (bu kitapçığın kodları…


Ado Recordset Open

Ado Recordset Open Veritabanına dayanan Web uygulamalarımızda sorun buradaki gibi sadece veriyi okumakla bitmeyebilir; veriyi güncelleştirmek veya silmek isteyebiliriz. Bunun için doğruca ADO’nun .Recordset metodundan yararlanmamız gerekir. Bir veriye bağlantıyı kurduktan sonra kayit dizimizi .Recordset metodu ile sağlayacaksak, yukarıdaki örnek kodumuzu şöyle yazmak gerekir: Dim Veriyolu, Kayitdizisi, Sorgu Set Veriyolu = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”) Veriyolu.Open “uyeler” Set…